Χρηματιστήριο
 Αθήνα 863,96+1,37+0,16%
Δείκτης χρηματιστηρίου

ΜετοχέςExecute new: 0 secs, Execute (db): secs